Podmínky ochrany osobních údajů 

 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Tereza Pachtová, IČ : 01947397 se sídlem : Skorkovského 1570/85, 636 00, Brno – Židenice, Česká Republika / zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna (dále jen: „správce“).
  Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Skorkovského 1570/85, Brno

  e-mail:
  objednavky@futuresailors.shop
  telefon: +420 731 035 782
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  – plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  – splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

  – oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  – Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

  – vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

  – plnění právních povinností vůči státu,

  – zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází/dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  – po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  – po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

– podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

– zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

– zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Soubory cookies

 1. Správce používá soubory cookies ke sbírání údajů o chování návštěvníků Obchodu za účelem zlepšení služeb Správce. Stránky Obchodu je současně možné prohlížet i v režimu, kdy nebude sledováno chování daného návštěvníka. Tento režim je možné aktivovat odpovídajícím nastavením webového prohlížeče, nebo zasláním námitky dle čl. 21 GDPR na e-mail Správce. Případným zablokováním cookies nezbytných pro řádný chod Obchodu může dojít k narušení funkčnosti Obchodu.
 2. Cookies pro cílení marketingových sdělení se zpracovávají na základě souhlasu Subjektu, který představuje nastavení jeho internetového prohlížeče. Souhlas Subjekt uděluje na dobu, která je uvedena níže u jednotlivých cookies a lze ho kdykoli odvolat pomocí změny nastavení internetového prohlížeče.
 3. Za účelem zobrazování relevantních marketingových sdělení a propojení se službami sociálních sítí pro Správce soubory cookies zpracovávají následující zpracovatelé:

  – Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako provozovatel služby Google Analytics. Shromažďované soubory cookies jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se zásadami ochrany soukromí dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

  – Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, jako provozovatel služby Facebook Pixel. Shromažďované soubory cookies jsou ná-sledně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se zásadami ochrany sou-kromí dostupnými na https://www.facebook.com/fulldatausepolicy.

 4. Správce na stránkách Obchodu používá následující soubory cookies:

– Dočasné soubory cookies – jedná se o dočasné soubory, které umožňují monitorovat aktivitu Subjektů na internetových stránkách Obchodu a po zavření okna internetové prohlížeče jsou smazány.

– Trvalé soubory cookies – jedná se o trvalé soubory, které umožňují identifikovat Subjekt při prohlížení internetových stránek Obchodu a zlepšují tak jeho uživatelskou zkušenost Subjektu. Tyto soubory lze kdykoli smazat v nastavení internetového prohlížeče.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021